Daily encouragement #16

https://youtu.be/F6sHJMQp4Mg


Daily encouragement #14 FAITH

https://youtu.be/IEFe-MwCIDw


Repentance

https://youtu.be/rMh8JqIPdCA  


Daily encouragement #13

https://youtu.be/wj0hOvZsuG8


The Good Samaritan

https://youtu.be/qgo95gbHUlg